Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: XUENAN XUAN x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
MAI INOUE, XUENAN XUAN, KOZO FUJISAKI, IKUO IGARASHI, and HIROSHI SUZUKI
Full access
HONGLIN JIA, JINLIN ZHOU, HIROMI IKADAI, AYA MATSUU, HIROSHI SUZUKI, IKUO IGARASHI, KOZO FUJISAKI, and XUENAN XUAN
Full access
TOMOKO SUZUKI, YOSHIKO YANAGIMOTO UETA, NOBORU INOUE, XUENAN XUAN, HIDEKI SAITOH, and HIROSHI SUZUKI
Full access
Chul-Min Kim, Lidia Beatriz Conza Blanco, Andy Alhassan, Hiroshi Iseki, Naoaki Yokoyama, Xuenan Xuan, and Ikuo Igarashi
Full access
Hany M. Ibrahim, Penglong Huang, Tarek A. Salem, Roba M. Talaat, Mahmoud I. Nasr, Xuenan Xuan, and Yoshifumi Nishikawa
Full access