Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Tomoyoshi Nozaki x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Tomoyoshi Nozaki, Juan C. Engel, and James A. Dvorak
Restricted access
Masahiro Ishikane, Yuzo Arima, Atsuhiro Kanayama, Takuri Takahashi, Takuya Yamagishi, Yuichiro Yahata, Tamano Matsui, Tomimasa Sunagawa, Tomoyoshi Nozaki, and Kazunori Oishi
Full access
Masayuki Oki, Satomi Asai, Yumiko Saito-Nakano, Taira Nakayama, Yumiko Tanaka, Hiroshi Tachibana, Hiroshi Ohmae, Tomoyoshi Nozaki, and Hayato Miyachi
Full access
Yasuaki Yanagawa, Takahiro Arisaka, Satoru Kawai, Kumiko Nakada-Tsukui, Atsuhito Fukushima, Hideyuki Hiraishi, Yuichi Chigusa, Hiroyuki Gatanaga, Shinichi Oka, Tomoyoshi Nozaki, and Koji Watanabe
Open access