Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Shu Chien x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Shu-Fen Chang, Cheng-Fen Yang, Tung-Chieh Hsu, Chien-Ling Su, Chien-Chou Lin, and Pei-Yun Shu
Full access
Jyh-Hsiung Huang, Tsai-Ling Liao, Shu-Fen Chang, Chien-Ling Su, Li-Jung Chien, Yu-Chung Kuo, Cheng-Fen Yang, Chien-Chou Lin, and Pei-Yun Shu
Full access
Jyh-Hsiung Huang, Chien-Ling Su, Cheng-Fen Yang, Tsai-Ling Liao, Tung-Chien Hsu, Shu-Fen Chang, Chien-Chou Lin, and Pei-Yun Shu
Full access
Pei-Yun Shu, Chien-Ling Su, Tsai-Ling Liao, Cheng-Fen Yang, Shu-Fen Chang, Chien-Chou Lin, Mei-Chun Chang, Huai-Chin Hu, and Jyh-Hsiung Huang
Full access
Guangyu Li, Nan Wang, Hilda Guzman, Elena Sbrana, Tomoki Yoshikawa, Chien-tek Tseng, Robert B. Tesh, and Shu-Yuan Xiao
Full access
Chien-Chou Lin, Yh-Hsiung Huang, Pei-Yun Shu, Ho-Sheng Wu, Yee-Shin Lin, Trai-Ming Yeh, Hsiao-Sheng Liu, Ching-Chuan Liu, and Huan-Yao Lei
Full access
Kun-Hsien Tsai, Hsi-Chieh Wang, Chun-Hsien Chen, Jyh-Hsiung Huang, Hsiu-Ying Lu, Chien-Ling Su, and Pei-Yun Shu
Full access
Hsiu-Ying Lu, Kun-Hsien Tsai, Sheng-Kai Yu, Chia-Hsin Cheng, Jr-Shiang Yang, Chien-Ling Su, Huai-Chin Hu, Hsi-Chieh Wang, Jyh-Hsiung Huang, and Pei-Yun Shu
Full access