Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Satoru Kawai x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Satoru Kawai, Shigeyuki Kano, and Mamoru Suzuki
Restricted access
Restricted access
Satoru Kawai, Masamichi Aikawa, Shigeyuki Kano, and Mamoru Suzuki
Restricted access
Satoru Kawai, Shigeyuki Kano, Chen Chang, and Mamoru Suzuki
Restricted access
Haruyuki Hirata, Satoru Kawai, Mari Maeda, Michio Jinnai, Kohei Fujisawa, Yuko Katakai, Kenji Hikosaka, Kazuyuki Tanabe, Yasuhiro Yasutomi, and Chiaki Ishihara
Full access
SATORU KAWAI, EIJI IKEDA, MUNEHIRO SUGIYAMA, JUN MATSUMOTO, TETSUYA HIGUCHI, HONG ZHANG, NASIM KHAN, KATSUMI TOMIYOSHI, TOMIO INOUE, HARUYASU YAMAGUCHI, KEN KATAKURA, KEIGO ENDO, HAJIME MATSUDA, and MAMORU SUZUKI
Full access
MUNEHIRO SUGIYAMA, EIJI IKEDA, SATORU KAWAI, TETSUYA HIGUCHI, HONG ZHANG, NASIM KHAN, KATSUMI TOMIYOSHI, TOMIO INOUE, HARUYASU YAMAGUCHI, KEN KATAKURA, KEIGO ENDO, and MAMORU SUZUKI
Full access
Yasuaki Yanagawa, Takahiro Arisaka, Satoru Kawai, Kumiko Nakada-Tsukui, Atsuhito Fukushima, Hideyuki Hiraishi, Yuichi Chigusa, Hiroyuki Gatanaga, Shinichi Oka, Tomoyoshi Nozaki, and Koji Watanabe
Open access