Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Peng Xu x
  • All content x
Clear All Modify Search
Aklima Akter, Meagan Kelly, Richelle C. Charles, Jason B. Harris, Stephen B. Calderwood, Taufiqur R. Bhuiyan, Rajib Biswas, Peng Xu, Pavol Kováč, Firdausi Qadri, and Edward T. Ryan
Open access
Feng-Ming Hui, Bing Xu, Zhang-Wei Chen, Xiao Cheng, Lu Liang, Hua-Bing Huang, Li-Qun Fang, Hong Yang, Hong-Ning Zhou, Heng-Lin Yang, Xiao-Nong Zhou, Wu-Chun Cao, and Peng Gong
Full access
Taher Uddin, Amena Aktar, Peng Xu, Russell A. Johnson, M. Arifur Rahman, Daniel T. Leung, Sadia Afrin, Aklima Akter, Mohammad Murshid Alam, Atiqur Rahman, Fahima Chowdhury, Ashraful I. Khan, Taufiqur Rahman Bhuiyan, Meagan K. Bufano, Rasheduzzaman Rashu, Yanan Yu, Ying Wu-Freeman, Jason B. Harris, Regina C. LaRocque, Richelle C. Charles, Pavol Kováč, Stephen B. Calderwood, Edward T. Ryan, and Firdausi Qadri
Full access