Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Nozomi Takeshita x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Satoshi Kutsuna, Kayoko Hayakawa, Yasuyuki Kato, Yoshihiro Fujiya, Momoko Mawatari, Nozomi Takeshita, Shuzo Kanagawa, and Norio Ohmagari
Full access
Kei Yamamoto, Yasuyuki Kato, Koh Shinohara, Satoshi Kutsuna, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Moritoshi Iwagami, Shigeyuki Kano, Shu Watanabe, and Norio Ohmagari
Full access
Saho Takaya, Yasuyuki Kato, Yuichi Katanami, Kei Yamamoto, Satoshi Kutsuna, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Shuzo Kanagawa, Kanako Komaki-Yasuda, Shigeyuki Kano, and Norio Ohmagari
Open access
Yuichi Katanami, Satoshi Kutsuna, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, Makoto Ohnishi, Kei Yamamoto, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Shuzo Kanagawa, Yasuyuki Kato, and Norio Ohmagari
Full access
Takashi Matono, Yasuyuki Kato, Masatomo Morita, Hidemasa Izumiya, Kei Yamamoto, Satoshi Kutsuna, Nozomi Takeshita, Kayoko Hayakawa, Kazuhisa Mezaki, Maho Kawamura, Noriko Konishi, Yasutaka Mizuno, Shuzo Kanagawa, and Norio Ohmagari
Full access