Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Ken Katakura x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Akio Kobayashi, Ken Katakura, Atsuo Hamada, Teruo Suzuki, Yoshiaki Hataba, Naoshi Tashiro, and Akira Yoshida
Restricted access
Ken Katakura, Yoshitsugu Matsumoto, Eduardo A. L. Gomez, Masato Furuya, and Yoshihisa Hashiguchi
Restricted access
MUNEHIRO SUGIYAMA, EIJI IKEDA, SATORU KAWAI, TETSUYA HIGUCHI, HONG ZHANG, NASIM KHAN, KATSUMI TOMIYOSHI, TOMIO INOUE, HARUYASU YAMAGUCHI, KEN KATAKURA, KEIGO ENDO, and MAMORU SUZUKI
Full access
HIROTOMO KATO, HIROSHI UEZATO, KEN KATAKURA, MANUEL CALVOPIÑA, JORGE D. MARCO, PAOLA A. BARROSO, EDUARDO A. GOMEZ, TATSUYUKI MIMORI, MASATAKA KORENAGA, HIROYUKI IWATA, SHIGEO NONAKA, and YOSHIHISA HASHIGUCHI
Full access
SATORU KAWAI, EIJI IKEDA, MUNEHIRO SUGIYAMA, JUN MATSUMOTO, TETSUYA HIGUCHI, HONG ZHANG, NASIM KHAN, KATSUMI TOMIYOSHI, TOMIO INOUE, HARUYASU YAMAGUCHI, KEN KATAKURA, KEIGO ENDO, HAJIME MATSUDA, and MAMORU SUZUKI
Full access
Shirin Akter, Mohammad Zahangir Alam, Ryo Nakao, Md. Golam Yasin, Hirotomo Kato, and Ken Katakura
Full access
JORGE D. MARCO, ABDUL M. BHUTTO, FAROOQ R. SOOMRO, JAVED H. BALOCH, PAOLA A. BARROSO, HIROTOMO KATO, HIROSHI UEZATO, KEN KATAKURA, MASATAKA KORENAGA, SHIGEO NONAKA, and YOSHIHISA HASHIGUCHI
Full access