Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Kazuko Kimura x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Tomoko Kakio, Naoko Yoshida, Susan Macha, Kazunobu Moriguchi, Takashi Hiroshima, Yukihiro Ikeda, Hirohito Tsuboi, and Kazuko Kimura
Full access
Tomoko Kakio, Hitomi Nagase, Takashi Takaoka, Naoko Yoshida, Junichi Hirakawa, Susan Macha, Takashi Hiroshima, Yukihiro Ikeda, Hirohito Tsuboi, and Kazuko Kimura
Full access
Mohammad Sofiqur Rahman, Naoko Yoshida, Hirohito Tsuboi, Uy Sokchamroeun, Tep Keila, Tey Sovannarith, Heng Bun Kiet, Eav Dararath, Yoshio Akimoto, Tsuyoshi Tanimoto, and Kazuko Kimura
Open access