Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for

  • Author or Editor: SHU-YUAN XIAO x
  • All content x
Clear All Modify Search
Tatjana Avsic-Zupanc, Mario Poljak, Polona Furlan, Rafael Kaps, Shu-Yuan Xiao, and James W. Leduc
Restricted access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PATRICK C. NEWMAN, and ROBERT B. TESH
Full access
Full access
XIAOHUA DING, XIAOYAN WU, TAO DUAN, MARINA SIIRIN, HILDA GUZMAN, ZHANQIU YANG, ROBERT B. TESH, and SHU-YUAN XIAO
Full access
JESSICA H. TONRY, SHU-YUAN XIAO, MARINA SIIRIN, HONGLI CHEN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
ELENA SBRANA, ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, VSEVOLOD L. POPOV, PATRICK C. NEWMAN, and ROBERT B. TESH
Full access
ROSA MATEO, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, HAO LEI, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
FANGLING XU, DONGYING LIU, MARCIO R. T. NUNES, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, ROBERT B. TESH, and SHU-YUAN XIAO
Full access