Search Results

You are looking at 1 - 10 of 226 items for

  • Author or Editor: Li Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search

A Color Atlas of Morphologic Hematology with a Guide to Clinical Interpretation

by Geneva Daland, Edited by Thomas Hale Ham; Illustrated by Etta Piotti. From the Thorndike Memorial Laboratory, Boston City Hospital. 74 pp. 23 illustrations, 14 in color. Cambridge, Harvard University Press, 1951. Price $5.00

Jonah G. Li
Restricted access
Zundong Yin, Xuxia Wang, Li Li, Hui Li, Xiaoshu Zhang, Junhong Li, Guijun Ning, Fengqin Li, Xuefeng Liang, Li Gao, Xiaofeng Liang, and Yixing Li
Full access
Xinglang Wu, Weimin Wang, Qujin Li, Qiang Xue, Yue Li, and Shengwei Li
Open access
H. F. Hsü and S. Y. Li Hsü
Restricted access
H. F. Hsü and S. Y. Li Hsü
Restricted access
Restricted access
S. Y. Li Hsü and H. F. Hsü
Restricted access
Kennedy F. Shortridge and Hu Li-Yu
Restricted access
Qinglong Zhao, Xinlou Li, Wenyi Zhang, Chenyi Chu, Laishun Yao, Yang Zhang, Quan Qian, Meina Li, Shenlong Li, Na Li, Xiaobo Zhao, Haifeng Song, Yong Wang, and Biao Huang
Full access