Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Daisuke Kobayashi x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Daisuke Kobayashi, Ryusei Kuwata, Toshiya Kimura, Astri Nur Faizah, Faustus Akankperiwen Azerigyik, Yukiko Higa, Toshihiko Hayashi, Kyoko Sawabe, and Haruhiko Isawa
Restricted access
Daisuke Kobayashi, Katsunori Murota, Ryosuke Fujita, Kentaro Itokawa, Akira Kotaki, Meng Ling Moi, Hiroko Ejiri, Yoshihide Maekawa, Kohei Ogawa, Yoshio Tsuda, Toshinori Sasaki, Mutsuo Kobayashi, Tomohiko Takasaki, Haruhiko Isawa, and Kyoko Sawabe
Full access
Astri Nur Faizah, Daisuke Kobayashi, Yoshihide Maekawa, Michael Amoa-Bosompem, Shifa Fauziyah, Kris Cahyo Mulyatno, Sri Subekti, Etik Ainun Rohmah, Maria Inge Lusida, Yasuko Mori, Kozue Miura, Kazuhiro Hirayama, Haruhiko Isawa, and Kyoko Sawabe
Restricted access