Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Akio Kobayashi x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Akio Kobayashi, Moriyasu Tsuji, and Dwight L. Wilbur
Restricted access
Akio Kobayashi, Ken Katakura, Atsuo Hamada, Teruo Suzuki, Yoshiaki Hataba, Naoshi Tashiro, and Akira Yoshida
Restricted access
KYOKO SAWABE, KEITA HOSHINO, HARUHIKO ISAWA, TOSHINORI SASAKI, TOSHIHIKO HAYASHI, YOSHIO TSUDA, HIROMU KURAHASHI, KIYOSHI TANABAYASHI, AKITOYO HOTTA, TAKEHIKO SAITO, AKIO YAMADA, and MUTSUO KOBAYASHI
Full access