Search Results

You are looking at 61 - 70 of 113 items for

  • Author or Editor: ROBERT B. TESH x
  • All content x
Clear All Modify Search
Guangyu Li, Nan Wang, Hilda Guzman, Elena Sbrana, Tomoki Yoshikawa, Chien-tek Tseng, Robert B. Tesh, and Shu-Yuan Xiao
Full access
A. Paige Adams, Amelia P. A. Travassos da Rosa, Marcio R. Nunes, Shu-Yuan Xiao, and Robert B. Tesh
Full access
ELENA SBRANA, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, MENGYI YE, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
Bo Niklasson, Ake Espmark, James W. LeDuc, Thomas P. Gargan, Willis A. Ennis, Robert B. Tesh, and Andrew J. Main Jr.
Restricted access
JESSICA H. TONRY, SHU-YUAN XIAO, MARINA SIIRIN, HONGLI CHEN, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
Kanya C. Long, Sarah A. Ziegler, Saravanan Thangamani, Nicole L. Hausser, Tadeusz J. Kochel, Stephen Higgs, and Robert B. Tesh
Full access
ROSA I. MATEO, SHU-YUAN XIAO, HAO LEI, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
ROSA MATEO, SHU-YUAN XIAO, HILDA GUZMAN, HAO LEI, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, and ROBERT B. TESH
Full access
FANGLING XU, DONGYING LIU, MARCIO R. T. NUNES, AMELIA P. A. TRAVASSOS DA ROSA, ROBERT B. TESH, and SHU-YUAN XIAO
Full access
Saravanan Thangamani, Jing Huang, Charles E. Hart, Hilda Guzman, and Robert B. Tesh
Open access