Search Results

You are looking at 41 - 50 of 222 items for

  • Author or Editor: Li Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Fang Huang, Shuisen Zhou, Shaosen Zhang, Hongwei Zhang, and Weidong Li
Full access
Restricted access
Heng Wan, Hayashi Masataka, Li-Ping Zhang, and De-Fu Zheng
Full access
Zhu Zhuoli, Zhao Yu, Xu Liya, Liu Mingzhong, and Li Shengwei
Open access
Kent Bennett, Yuanzheng Si, Thomas Steinbach, Jing Zhang, and Qigui Li
Full access
David J. Wyler, Li-Fang Liang, Ethel Downey, and Mathilde Krim
Restricted access
Junyao Li, Lin Zhang, Baihui Liu, and Debiao Song
Open access
Hongwei Fu, Lingjun Li, Yonghong Zhu, Ling Wang, Jiabao Geng, Yibin Chang, Cheng Xue, Gang Du, Yaning Li, and Hui Zhuang
Full access
Xin-Xu Li, Jia-Xu Chen, Li-Xia Wang, Li-Guang Tian, Yu-Ping Zhang, Shuang-Pin Dong, Xue-Guang Hu, Jian Liu, Feng-Feng Wang, Yue Wang, Xiao-Mei Yin, Li-Jun He, Qiu-Ye Yan, Hong-Wei Zhang, Bian-Li Xu, and Xiao-Nong Zhou
Full access