Search Results

You are looking at 31 - 40 of 222 items for

  • Author or Editor: Li Li x
  • Refine by Access: All content x
Clear All Modify Search
Jun Feng, Huihui Xiao, Zhigui Xia, Li Zhang, and Ning Xiao
Full access
Xu-Ming Wang, Xiao Zheng, Hua Wu, Xiao-Jun Zhou, Hui-Hui Kuang, Hong-Li Guo, Kai Xu, Tian-Jiao Li, Ling-Li Liu, and Wei Li
Full access
Hua Li, Feng Xu, Jin-Bao Gu, and Xiao-Guang Chen
Full access
Full access
Open access
LI TU WANG, GILBERT JEN, and JOHN H. CROSS
Restricted access
Jun Li, Robert A. Wirtz, and Thomas F. McCutchan
Restricted access
Li Ma, Guodong Zhang, Balasubr Swaminathan, Michael Doyle, and Anna Bowen
Full access